slajd02.jpgslajd03.jpgslajd04.jpgslajd06.jpgslajd07.jpgslajd08.jpgslajd10.jpgslajd12.jpgslajd13.jpgslajd14.jpg


Artykuły

Ogłoszenie o zamówieniu nr 554569-N-2020 z dnia 2020-06-26

 

Ogłoszenie nr 554569-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Dom Pracy Twórczej "Reymontówka": „Remont elewacji zabytkowego dworu „Reymontówka” w Chlewiskach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych:
Nie

pełna treść ogłoszenia: TUTAJ

specyfikacja zamówienia - do pobrania: TUTAJ