slajd02.jpgslajd03.jpgslajd04.jpgslajd06.jpgslajd07.jpgslajd08.jpgslajd10.jpgslajd12.jpgslajd13.jpgslajd14.jpg


Artykuły

DPT.312.4.2019, Informacja z otwarcia ofert

DPT.312.4.2019, Chlewiska, dnia 10 września 2019 roku

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont alejek w zabytkowym parku przydworskim na terenie parku w Domu Pracy Twórczej Reymontówka”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że na w/w zadanie zamierza przeznaczyć środki w wysokości: 205.000,00 zł brutto.

W terminie do dnia 10 września 2019 r., do godziny 11:00, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

  • Nr oferty: 1 

  • Nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Czyste Środowisko” Wojciech Nowak, Wola Suchożebrska, ul. Łąkowa 2, 08-125 Suchożebry

  • Wartość oferty brutto: kwota: 202 950 złotych

  • Okres rękojmi za wady: 60 m-cy

 

Dyrektor /-/ Marek Błaszczyk